Szanowni Państwo,
przy ewentualnym negocjowaniu taksy notarialnej bardzo prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że poza samą czynnością notarialną, którą Państwo zlecacie notariuszowi, zobowiązany jest on do dokonania szeregu czynności towarzyszących, aby jak najpełniej zadbać o Państwa bezpieczeństwo. Przede wszystkim są to: sporządzanie i przesyłanie (pocztą tradycyjną i w systemie elektronicznym) wypisów aktu notarialnego do właściwych sądów i organów, sporządzanie i przesyłanie wniosków wieczystoksięgowych, pobieranie i odprowadzanie w Państwa imieniu podatków i opłat sądowych, raportowanie transakcji Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i in.
Zwracamy też Państwa uwagę, że za swoją działalność zawodową notariusz odpowiada całym swoim majątkiem, nie zaś jedynie do wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.


Wśród opłat pobieranych przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można wyróżnić:

 • podatki (pobierane przez notariusza w Państwa imieniu i odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych),
 • opłaty sądowe (pobierane przez notariusza w Państwa imieniu i odprowadzane na rachunki bankowe odpowiednich sądów w związku ze złożeniem wniosków wieczystoksięgowych),
 • opłaty rejestracyjne w kwocie 5 złotych dotyczące rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia lub przesłania elektronicznego wypisu aktu notarialnego do Krajowej Administracji Skarbowej,
 • taksę notarialną, czyli wynagrodzenie notariusza.

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) oraz podatku od spadków i darowizn w przypadku czynności prawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podatki te wyliczane są zgodnie z przepisami prawa i pobierane przez notariusza od Państwa przy dokonaniu opodatkowanej czynności notarialnej. Wysokość pobranych podatków nie podlega negocjacjom. Nie zapłacicie Państwo podatku, jeśli spełniacie Państwo odpowiednie przesłanki do zwolnienia.

Opłaty sądowe

W przypadku gdy akt notarialny zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera od Państwa opłatę sądową. Wysokość opłaty sądowej określa przede wszystkim Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i nie podlega negocjacjom. Przykładowo, opłata sądowa za wpis własności lub wpis hipoteki wynosi 200 zł, zaś opłata sądowa za wpis prawa wyłącznego korzystania z miejsca postojowego wynosi 150 zł.

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna najczęściej zależy od wartości przedmiotu czynności.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

Taksa notarialna

do 3.000 zł

100 zł

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000 zł

6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł

Dla niektórych czynności notarialnych ustawodawca przewidział stosowanie 1/2 stawki taksy notarialnej (np. przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego) lub 1/4 tej stawki (np. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym).

Ustawodawca przewidział również czynności notarialne, za sporządzenie których wynagrodzenie notariusza niezależne jest od wartości ich przedmiotu – na przykład maksymalna taksa notarialna za sporządzenie:

 • umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 zł,
 • testamentu zwykłego wynosi 50 zł,
 • testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku wynosi 150 zł,
 • testamentu zawierającego zapis windykacyjny wynosi 200 zł,
 • pełnomocnictwa do jednej czynności wynosi 30 zł, zaś do wielu czynności – 100 zł,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł,
 • protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni wynosi 750 zł,
 • protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynosi 1.100 zł,
 • protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego wynosi 500 zł,
 • protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej wynosi 300 zł;
 • aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi 50 zł,
 • protokołu dziedziczenia wynosi 100 zł,
 • protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu wynosi 50 zł.

Taksa notarialna powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.

Wynagrodzenie notariusza może być zwiększone w przypadku dokonania czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną.

Po zleceniu przez Państwa dokonania danej czynności notarialnej, zostanie Państwu przekazany szczegółowy wykaz wysokości podatków, opłat sądowych oraz wynagrodzenia notariusza.

Konsultacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są nieodpłatne.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że koszty kształtują się indywidualnie – w celu uzyskania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

Do you need a notary service?

read more in English

Вам потрібні послуги нотаріуса?

Детальніше українською

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.