W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuję, że Notariusz Joanna Raduszewska prowadząca Kancelarię Notarialną pod adresem: ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Notariusz pełniła będzie funkcję Administratora Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-309 Warszawa, ulica Słupecka nr 11 lok. 3 lub poprzez e-mail pod adresem: kancelaria@raduszewska-notariusz.pl.

Notariusz będzie korzystała z Państwa danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała (przetwarzała w rozumieniu przepisów RODO) w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobrania opłat sądowych i właściwych podatków).

Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zawodu notariusza proces przetwarzania danych opierać się będzie przede wszystkim na poniższych przesłankach:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków notariusza określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe: organom administracji publicznej (np. sądom, organom skarbowym, organom administracji samorządowej) w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze, usługi ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, usługi bankowe, czynności związane z administracyjną obsługą Kancelarii Notarialnej oraz związane z utrzymaniem porządku; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie niszczenia dokumentów, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony oraz obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.

Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez notariusza w związku z istniejącymi wymogami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące prawo. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jeżeli jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusz Joanny Raduszewskiej, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-309 Warszawa, ulica Słupecka nr 11 lok. 3 lub poprzez e-mail pod adresem: kancelaria@raduszewska-notariusz.pl.

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Do you need a notary service?

read more in English

Вам потрібні послуги нотаріуса?

Детальніше українською

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.