Notariusz w związku z dokonywaną w Kancelarii Notarialnej czynnością notarialną, może przyjąć na przechowanie:

  • pieniądze,
  • papiery wartościowe (przy czym nie mogą to być papiery wartościowe zdematerializowane),
  • dokumenty,
  • dane na informatycznym nośniku danych.

Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje właściwy protokół, należy jednak pamiętać, że gdy do depozytu składane są pieniądze, spisanie protokołu z przyjęcia do depozytu może nastąpić dopiero po ich zaksięgowaniu na rachunku depozytowym notariusza.

Wpłacający pieniądze określa, na jakich warunkach notariusz ma wypłacić te środki, a więc przede wszystkim kiedy mogą być wydane i komu. Dopiero po spełnieniu określonych w protokole warunków notariusz wypłaca środki z rachunku depozytowego.

Strony decydują się najczęściej na depozyt notarialny w związku z zawarciem umowy sprzedaży, gdzie zapłata ma nastąpić ze środków własnych strony kupującej (a więc nie za środki pochodzące z kredytu czy pożyczki). Wówczas depozyt notarialny daje stronie sprzedającej pewność:

  • dysponowania przez stronę kupującą środkami własnymi w kwocie wystarczającej (w całości lub w części) na nabycie przedmiotu umowy,
  • że środki zostaną przelane przez notariusza bezpośrednio z depozytu notarialnego na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Jednocześnie strona kupująca:

  • nie jest zmuszona do przekazania środków pieniężnych (w całości lub w części) stronie sprzedającej przed zawarciem umowy,
  • ma pewność, że w przypadku niedojścia do zawarcia umowy albo niespełnienia określonych w protokole przyjęcia depozytu warunków, kwota złożona do depozytu zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez deponenta.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.