Na Państwa życzenie notariusz sporządza w szczególności:

  • Umowy/statuty spółek bądź akty założycielskie spółek,
  • Protokoły ze zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z posiedzeń wspólników spółki jawnej, spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, z walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki akcyjnej,
  • Protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego.

Notariuszowi powinny zostać przedłożone:

  • projekt umowy/statutu bądź aktu założycielskiego (przy zawiązaniu spółki),
  • numer KRS spółki, której umowa/statut bądź akt założycielski ma być zmieniony,
  • aktualny tekst jednolity umowy/statutu bądź aktu założycielskiego tejże spółki,
  • aktualna lista wspólników spółki,
  • projekty uchwał do poddania pod głosowanie,
  • dokumenty potwierdzające formalne zwołanie zgromadzenia i zawiadomienie jego uczestników.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.