Do udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest stawiennictwo mocodawcy (a więc osoby, która udziela pełnomocnictwa), natomiast obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Aby sporządzić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, należy przekazać czyniącemu notariuszowi:

  • dane mocodawcy (a więc osoby, która udziela pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości wraz z datą jego ważności, numer PESEL, a w przypadku, jeśli mocodawcą ma być podmiot prawa inny niż osoba fizyczna – pełna firma bądź nazwa, siedziba, numery identyfikacyjne z właściwych rejestrów,
  • dane pełnomocnika (pełnomocników), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL,
  • jeśli ustanawianych jest kilku pełnomocników – informację, czy każdy z pełnomocników może działać samodzielnie, czy też mogą działać tylko łącznie,
  • zakres pełnomocnictwa – do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony,
  • informację, czy pełnomocnictwo będzie udzielone na czas określony,
  • informację, czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.