Umowy majątkowe małżeńskie

Przed notariuszem możecie Państwo zawrzeć (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie jego trwania) umowę majątkową małżeńską:

 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
 • o ograniczenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,
 • o rozszerzenie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

jak również:

 • umowę zmieniającą powyższe umowy,
 • umowę rozwiązującą powyższe umowy.

Notariuszowi powinny zostać przekazane w szczególności następujące dane:

 • dane nupturientów lub małżonków, a więc: imiona, nazwiska, imiona rodziców, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości wraz z datą jego ważności, numer PESEL,
 • określenie dotychczasowego obowiązującego ustroju majątkowego obowiązującego małżonków,
 • w przypadku ograniczenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego,
 • w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej – oznaczenie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego.

Notariuszowi powinny zostać przedłożone w szczególności:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy to umowy zawieranej przed wstąpieniem w związek małżeński);
 • wypis aktu notarialnego obejmującego zawartą uprzednio umowę majątkową małżeńską, która ma być zmieniona lub rozwiązana.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

 

Podział majątku wspólnego

Umowę o podział majątku wspólnego u notariusza można zawrzeć, gdy między małżonkami ustała wspólność ustawowa majątkowa małżeńska (na skutek prawomocnego orzeczenia sądu bądź zawarcia wiążącej umowy majątkowej małżeńskiej), jednakowoż tylko wtedy, gdy strony nie pozostają w sporze co do sposobu podziału majątku, a więc zgodnie określają składniki majątku, ich wartość rynkową oraz sposób, w jaki majątek ma zostać podzielony.

Strony mogą (lecz nie muszą) umówić się na dokonanie spłat bądź dopłat względem siebie.

Nie ma przeciwskazań dla dokonania częściowego podziału majątku wspólnego, który będzie obejmował tylko wskazane przez strony składniki.

Strony nie muszą również dzielić się składnikami majątku w częściach równych.

Do przygotowania aktu notarialnego obejmującego umowę o podział majątku wspólnego potrzebne są:

 • dane (byłych) małżonków, a więc: imiona, nazwiska, imiona rodziców, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości wraz z datą jego ważności, numer PESEL,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli strony pozostają w związku małżeńskim),
 • odpis prawomocnego wyroku sądu bądź też wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską, na podstawie których między stronami ustała wspólność ustawowa majątkowa małżeńska,
 • dane dotyczące poszczególnych składników majątku objętych podziałem.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.