Instytucja najmu okazjonalnego stanowi rozwiązanie przygotowane z myślą o właścicielach lokali mieszkalnych chcących uniknąć potencjalnych problemów z najemcami, którzy nie chcą opuścić lokalu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu. Najem okazjonalny pozwala na eksmitowanie najemcy bez przeprowadzania postępowania o eksmisję.

Regulacje prawne dotyczące najmu okazjonalnego zawarte są w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta w formie pisemnej i na czas określony, jednak nie więcej niż 10 lat. Wynajmującym może być jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.

Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać trzy załączniki:

  • oświadczenie najemcy w formie pisemnej wskazujące inny lokal, do którego przeniesie się w razie przeprowadzenia egzekucji,
  • oświadczenie właściciela ww. innego lokalu w formie pisemnej (a na żądanie wynajmującego z notarialnie poświadczonym podpisem), zawierające zgodę na to, aby najemca w nim zamieszkał w razie przeprowadzenia egzekucji,
  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie opróżnienia oraz wydania lokalu wynajmującemu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu okazjonalnego.

Co bardzo istotne, aby sporządzić akt notarialny obejmujący oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji – umowa najmu okazjonalnego musi już być zawarta, a jej podpisany przez wszystkie strony egzemplarz najemca obowiązany okazać jest notariuszowi w oryginale.

Jest możliwość umówienia się w tutejszej Kancelarii Notarialnej na spotkanie, na którym w pierwszej kolejności strony zawrą między sobą umowę najmu okazjonalnego, a następnie najemca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Ważne:

Proszę także pamiętać, że właściciel powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, które zawiera w szczególności:

  • oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy,
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego,
  • termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego w ww. żądaniu terminu, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, przy czym do wniosku załącza się:

  • żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
  • dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela,
  • potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.