Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzony przez notariusza zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i stanowi urzędowy dokument potwierdzający dziedziczenie. Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia:

 • w zakresie spadku nie mogą występować między spadkobiercami żadne spory, tj. muszą oni zgodnie żądać poświadczenia dziedziczenia,
 • wszyscy potencjalni spadkobiercy ustawowi i testamentowi (jak również zapisobiercy) muszą być obecni,
 • otwarcie spadku musiało nastąpić w dniu 01 lipca 1984 roku i później,
 • spadkodawca nie mógł pozostawić testamentu szczególnego (ustnego, podróżnego, wojskowego).

Postępowanie spadkowe u notariusza:

 • notariusz dokonuje poszukiwania wpisów dotyczących stwierdzenia nabycia spadku po spadkodawcy w Rejestrze Spadkowym PL utworzonym przez Krajową Radę Notarialną i sporządza protokół z tegoż wyszukania,
 • notariusz dokonuje poszukiwania testamentów spadkodawcy w Notarialnym Rejestrze Testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną i sporządza protokół z tegoż wyszukania,
 • jeśli spadkodawca pozostawił testament, notariusz sporządza protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi,
 • następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określeni zostają spadkobiercy, wskazana zostaje podstawa prawna ich powołania do spadku wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, jak również wskazane są osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne wraz ze wskazaniem przedmiotów tych zapisów,
 • notariusz dokonuje rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym PL prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie/informacja o numerze PESEL spadkodawcy (z urzędu miasta/urzędu gminy/ urzędu stanu cywilnego),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka spadkodawcy,
  2. w przypadku pozostałych spadkobierców w odniesieniu do mężczyzn – odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa,
  3. w przypadku pozostałych spadkobierców w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli nie zmieniała ona nazwiska bądź odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko,
 • testament lub testamenty pozostawione przez spadkodawcę, jeżeli takie zostały sporządzone,
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli takie zostały złożone,
 • wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu, jeżeli taki został sporządzony w innej niż tutejsza Kancelarii Notarialnej,
 • wypis aktu notarialnego obejmującego umowę zawartą przez spadkobiercę z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim, jeśli taka była zawarta,

a ponadto prosimy o przygotowanie informacji:

 • czy w skład spadku wchodzą nieruchomości bądź spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których prowadzone są księgi wieczyste (jeśli tak – o podanie numerów tychże ksiąg wieczystych),
 • czy spadkodawca w chwili śmierci posiadał obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub niepozostawiające żadnej wątpliwości miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

 

Testamenty

Aby sporządzić testament w formie aktu notarialnego, należy przygotować następujące dane:

 • dane osoby, która chce sporządzić testament, a więc: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia,
 • dane spadkobierców, a więc: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, a w przypadku, jeśli spadkobiercą ma być podmiot prawa inny niż osoba fizyczna – pełna firma bądź nazwa, siedziba, numery identyfikacyjne z właściwych rejestrów,
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie, należy szczegółowo określić przedmiot tegoż zapisu.

 

Oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Jeśli nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy od dnia, w której dowiedzieliście się Państwo o powołaniu do spadku (może być to wiadomość o śmierci spadkodawcy lub wiadomość o tym, że poprzedzający Państwa w kolejności dziedziczenia spadkobierca odrzucił spadek), macie Państwo możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Możecie Państwo odrzucić spadek, który przypada Państwu zarówno z ustawy jak i z testamentu.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przed notariuszem wymaga, w szczególności:

 • przedłożenia odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy,
 • podania miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci,
 • podania danych osobowych spadkobiercy, który ma zamiar odrzucić spadek,
 • podania danych osobowych spadkobierców, którzy dziedziczą w dalszej kolejności.

Podczas jednej wizyty u notariusza spadek może odrzucić kilku spadkobierców jednocześnie – wówczas wystarczy przedłożenie jednego odpisu aktu zgonu spadkodawcy.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

 

Poza powyższymi, w Kancelarii Notarialnej notariusz może sporządzić na Państwa życzenie:

 1. Protokół z wyszukania wpisów dotyczących stwierdzenia nabycia spadku w Rejestrze Spadkowym PL utworzonym przez Krajową Radę Notarialną,
 2. Protokół z wyszukania testamentów w Notarialnym Rejestrze Testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną,
 3. Protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 4. Oświadczenie o przyjęciu spadku,
 5. Umowę o dział spadku,
 6. Umowę zbycia spadku jak i umowę zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku,
 7. Umowę o zrzeczenie się dziedziczenia,
 8. Umowę o zrzeczenie się prawa do zachowku,
 9. Europejskie poświadczenie spadkowe.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.