W zakresie obrotu nieruchomościami (w tym prawem użytkowania wieczystego) i spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu możecie Państwo zawrzeć w szczególności:

 • Umowy sprzedaży,
 • Umowy przedwstępne,
 • Umowy darowizny,
 • Umowy zamiany,
 • Umowy dożywocia,
 • Umowy zniesienia współwłasności nieruchomości
 • Umowy zniesienia wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • Umowy deweloperskie,
 • Umowy ustanowienia odrębnej własności lokali.

Podstawowe dokumenty niezbędne do transakcji, przedmiotem której jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, że przedmiot transakcji nie jest położony na obszarze rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez zbywcę – gdy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia bądź zasiedzenia, jak również – począwszy od 01 stycznia 2007 roku – darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Podstawowe dokumenty niezbędne do transakcji, przedmiotem której jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego prawa dokonany przez Spółdzielnię,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez zbywcę – gdy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia, jak również – począwszy od 01 stycznia 2007 roku – darowizny i nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa.

Podstawowe dokumenty niezbędne do transakcji, przedmiotem której jest nieruchomość gruntowa:

 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – zaświadczenie o nieobjęciu przedmiotu transakcji takim planem,
 • zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, czy przedmiot transakcji objęty jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach,
 • zaświadczenie, z którego treści będzie wynikać, czy przedmiot transakcji jest położony na obszarze rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • w przypadku, gdy nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy,
 • w przypadku, gdy nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym – świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez zbywcę – gdy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia bądź zasiedzenia, jak również – począwszy od 01 stycznia 2007 roku – darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że w Państwa indywidualnym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe dane lub dokumenty – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z tutejszą Kancelarią Notarialną.

Czynności notarialne

Nieruchomości

Nieruchomości

czytaj więcej
Prawo spółek

Prawo spółek

czytaj więcej
Sprawy małżeńskie

Sprawy małżeńskie

czytaj więcej
Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa

czytaj więcej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

czytaj więcej
Poświadczenia

Poświadczenia

czytaj więcej
Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Joanna Raduszewska
Notariusz w Warszawie

ul. Słupecka nr 11 lok. 3, 02-309 Warszawa

NIP: 5792158267
REGON: 526750432

DANE PŁATNICZE:

bieżący rachunek bankowy:
53 1240 1037 1111 0011 3159 7461

rachunek depozytowy w PLN:
30 1240 1037 1111 0011 3159 7487

Ważne informacje

Niniejsza strona internetowa nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.


Szanowni Państwo, Notariusz Joanna Raduszewska otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Aby zapoznać się z klauzulą informacyjną przeznaczoną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej – proszę kliknąć tutaj.


Tutaj możecie Państwo zapoznać się z Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.